Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy i Platforma Kursowa numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl są prowadzone przez GROW Agnieszka Popiołek-Głowacka z siedzibą w 60-211 Poznań przy ulicy Klaudyny Potockiej 25, NIP 9291692704, REGON 523597094, e-mail: hi@agaaglowacka.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego oraz Platformy Kursowej, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej, z wyłączeniem postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klienta będącego konsumentem
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy i Platforma Kursowa(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 2. Definicje

  1. Usługodawca – GROW Agnieszka Popiołek-Głowacka z siedzibą w 60-211 Poznań przy ulicy Klaudyny Potockiej 25, NIP 9291692704, REGON 523597094,
  2. Indywidualne Konto Klienta – element Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz  space.agaaglowacka.pl (funkcjonujące w sklepie i platformie kursowej pod pojęciem Konto), oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, dający możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta.
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży.
  4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 933, 1132 ze zm.);
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Koszyk – element Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl w którym Klient uzupełnia szczegóły dotyczące zamówienia, takie jak: ilość i rodzaj Produktów.
  7. Newsletter – informacja handlowa przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych lub spontanicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym i na Platformie Kursowej a także wykupione w modelu subskrypcyjnym produkty.
  8. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
  9. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej Produkt Cyfrowy, lub przygotowana pod indywidualne zamówienie usługa.
  10. Cena – wartość wyrażona w złotych polskich lub innej obsługiwanej przez Sklep Internetowy, Platformę kursową walucie, którą klient jest zobowiązany zapłacić za Produkt.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
  12. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  13. Sklep Internetowy, Platforma Kursowa – platforma informatyczna zarządzana przez Usługodawcę działająca pod adresem: numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Produkty.
  14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej.
  15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
  16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683, 2361 ze zm.);
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą, określające rodzaj i ilość Produktów, dane Klienta, formę płatności, dane do faktury oraz inne dane niezbędne do realizacji usługi.

   

  § 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej

  1. W Sklepie Internetowym i na Platformie Kursowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Indywidualne Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. W celu utworzenia Indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. W Formularzu Rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności, opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej logowanie odbywa się przy użyciu unikatowego loginu i hasła, podanego podczas procesu rejestracji. Login i hasło są identycznie dla Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej.
  4. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane do logowania oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.
  5. Produkty zamówione po zalogowaniu się przez Klienta do Indywidualnego Konta Klienta uważa się za zamówione przez Klienta.
  6. Stworzenie i korzystanie z Indywidualnego Konta Klienta jest bezpłatne.
  7. Klient może w każdej chwili usunąć Indywidualne Konto Klienta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie pocztą elektroniczną na adres: hi@agaaglowacka.pl lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

  8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej lub Platformy Kursowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, i Platformy Kursowej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym lub na Platformie Kursowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub na Platformie Kursowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;
  c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania w Internecie lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
  10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy;

  § 4. Procedura zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży

  1. Złożenie Zamówienia – z zastrzeżeniem ust. 2 – odbywa się poprzez utworzenie Indywidualnego Konta Klienta, i/lub zalogowanie się do posiadanego Indywidualnego Konta Klienta, wybór zamawianych Produktów poprzez Koszyk oraz wypełnienie Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie/potwierdzenie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz danych niezbędnych do wykonania usługi (a określonych w formularzu zamówienia) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób dostawy produktów, jeśli ma być inny niż na adres mailowy klienta podany przy rejestracji, sposób płatności. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem niezbędne jest podanie/potwierdzenie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, nazwa firmy przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
  2. Wymóg utworzenia i korzystania z Indywidualnego Konta Klienta nie ma zastosowania do Klientów korzystających tylko ze Sklepu Internetowego w formule „Gość”. W takim przypadku, Klient przed definitywnym złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, o których mowa w ust. 1. Wymóg utworzenia i korzystania z Indywidualnego Konta Klienta ma zastosowanie do Klientów korzystających z Platformy Kursowej.
  3. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bezpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  4. Ceny Produktów, dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Usługodawcy. Ceny Produktów podawane na stronie numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  5. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  6. Potwierdzenie zawartości Koszyka następuje w momencie kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. W momencie zamawiania produktów lub bezpośrednio po złożonym zamówieniu konieczne jest podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia. Informacje potrzebne do realizacji danej usługi zamówienia znajdują się w na podstronie danej usługi. By dokonać finalizacji Zamówienia, należy wypełnić je w Formularzu Zamówienia.
  8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, zazwyczaj do 5 dni roboczych.
  9. Płatności obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 lub przez PayPro S.A. (Przelewy 24) z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 8. Możliwa jest również płatność przelewem bankowym. Numer konta zostanie wówczas wysłany po złożeniu zamówienia.

  10. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dotyczących Zamówienia.

  12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego i na Platformie Kursowej.
  13. Nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane po 7 dniach.

  § 5. Odpowiedzialność 

  1. Produkty zostały stworzone na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia Usługodawcy
  2. Podejmowanie jakichkolwiek działań, na podstawie produktów odbywa się tylko i wyłącznie na ryzyko zlecającego lub osób trzecich. W szczególności nie powinno się traktować produktu jako zachęty lub rekomendacji do podejmowania jakichkolwiek działań finansowych, prawnych, medycznych, osobistych.
  3. Wszelkie informacje przekazane w materiale mogą być wykorzystywane przez zamawiającego na wyłączną jego odpowiedzialność.

  § 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późniejszymi zmianami) Klinentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c)  o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

  d)  o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy.

  3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.

  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 wyżej wymienionej ustawy z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w dokonanej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

  7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

  8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres wskazany przez Sklep Internetowy o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, co jednak nie jest to obowiązkowe.

  10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  a. pisemnie na adres Usługodawcy
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@agaaglowacka.pl

  § 7. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

  1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu w terminie do 14 dni roboczych
  2. Reklamacje związane z niezgodnością Produktu z umową mogą zostać złożone osobiście, na adres e-mail: hi@agaaglowacka.pl lub na piśmie na adres siedziby Usługodawcy
  3. Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
   4. Zaleca się w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
   6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
   7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
   9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  § 8. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

  1.  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Usługodawca.
  2. Sklep Internetowy i Platforma Kursowa prowadzą politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
   3. Szczegółowe cele, zakres oraz zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sklep Internetowy i Platformę Kursową zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej w każdym czasie na numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl
   4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@agaaglowacka.pl lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

  § 9. Postanowienia końcowe


  1. Usługodawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
  2. Nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu i Platformy Kursowej. Usługodawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu umów zawartych od dnia 17.11.2023 roku.