Regulamin Newslettera

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl  możliwe jest zamówienie Materiałów (treści cyfrowych) opisanych w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej w zamian za zapis do Newslettera. Niniejszy Regulamin Newslettera opisuje szczegóły.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Newslettera, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługodawca – GROW Agnieszka Popiołek-Głowacka z siedzibą w 60-211 Poznań przy ulicy Klaudyny Potockiej 25, NIP 9291692704, REGON 523597094,
 2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie Internetowej lub Platformie Kursowej służący do zamówienia Materiałów,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient jest również Użytkownikiem. 
 4. Materiały – treści lub produkty cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera. Rodzaj i zawartość Materiałów wynikają z opisu na Sklepie Internetowym lub Platformie Kursowej.
 5. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej Produkt Cyfrowy, lub przygotowana pod indywidualne zamówienie usługa.
 6. Newsletter – informacja handlowa przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych lub spontanicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym i na Platformie Kursowej a także wykupione w modelu subskrypcyjnym produkty. Informacja handlowa wysyłana jest na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu.
 7. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. POCK jest również Użytkownikiem.
 8. Sklep Internetowy, Platforma Kursowa – platforma informatyczna zarządzana przez Usługodawcę i działająca pod adresem: numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Produkty.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Usługodawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać Umowy Sprzedaży Materiałów, płacąc za nie określoną przez Usługodawcę cenę. Umowa Sprzedaży uregulowana jest w Regulaminie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej.
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej informacji z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe anonimowo.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Usługodawcy lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Usługodawcy lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Produkty zostały stworzone na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia Usługodawcy
 2. Podejmowanie jakichkolwiek działań, na podstawie produktów odbywa się tylko i wyłącznie na ryzyko zlecającego lub osób trzecich. W szczególności nie powinno się traktować produktu jako zachęty lub rekomendacji do podejmowania jakichkolwiek działań finansowych, prawnych, medycznych, osobistych. 
 3. Wszelkie informacje przekazane w materiale mogą być wykorzystywane przez zamawiającego na jego wyłączną odpowiedzialność.

§ 5 Wymogi techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego i platformy kursowej, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy, aktualny system operacyjny,
 • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.

§ 6 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Usługodawcy. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Klient lub POCK. W przypadku Klienta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach Klienta.
 4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach Klienta.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Klient oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Klient lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • Usługodawca nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  • brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  • brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 6 ust. 7 Regulaminu,
  • oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta lub POCK.
 9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Klient lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 11. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach Klienta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Klientowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Usługodawca zachęca jednocześnie Klienta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach Klienta.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostały określone w Regulaminie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej. 
  2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa Klienta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Klientów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

  Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Klientami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z Umowy Sprzedaży opisanej w Regulaminie Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie Materiałów (treści cyfrowych).
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Usługodawcy na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Usługodawcę Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Usługodawcy o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Usługodawcy na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Usługodawca przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Usługodawca może zostać poddany kontroli ze Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 7. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.
 8. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Usługodawcą stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 10. Sklep Internetowy i Platforma Kursowa wykorzystują pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej dla numerologialab.pl i agaaglowacka.pl oraz space.agaaglowacka.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez Polski Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Klientów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17.11.2023.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej Regulaminu Newslettera.