Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej numerologialab.pl i www.agaaglowacka.pl oraz www.space.agaaglowacka.pl jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej dostępny jest na stronie numerologialab.pl i www.agaaglowacka.pl oraz www.space.agaaglowacka.pl
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest GROW Agnieszka Popiołek-Głowacka z siedzibą w 60-211 Poznaniu, przy ulicy Klaudyny Potockiej 25, NIP 9291692704, REGON 523597094, e-mail: hi@agaaglowacka.pl
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO z 27 kwietnia 2016 r.
 6. Sklep Internetowy i Platforma Kursowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej numerologialab.pl i www.agaaglowacka.pl oraz www.space.agaaglowacka.pl 
 7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  b. Dostęp do Indywidualnego Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  c. Certyfikat SSL.

§ 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej numerologialab.pl lub agaaglowacka.pl lub space.agaaglowacka.pl
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w jednym bądź kilku następujących celach:
a. zawarcie z Klientem umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Indywidualne Konto Klienta) i w związku z wykonywaniem tej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
b. zawarcie z Klientem Umowy Sprzedaży i w związku wykonywaniem tej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
c. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na realizowaniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), z zastrzeżeniem lit. d.
d. marketing bezpośredni w formie wysyłania informacji handlowych i marketingowych w postaci Newslettera – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, tj. zgoda na otrzymywanie Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
e. rozpatrywanie i realizacja składanych reklamacji – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).
f. statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klienta, a także jego preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
g. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora który polega na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),
h. realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).
3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Indywidualnego Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia przez Klienta, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@agaaglowacka.pl lub też pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych.
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego i/ lub Platformy Kursowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), Przetwarzaniu może podlegać również adres dostawy jeżeli zostanie on przez klienta podany. Przetwarzane będą również adresy podane w celu wystawienia faktur VAT wraz z numerem NIP.  Dodatkowo do celów statystycznych i analitycznych Administrator może przetwarzać: adres IP Klienta, rozdzielczość ekranu Klienta, rodzaj urządzenia Klienta, nazwa i wersja przeglądarki internetowej Klienta, ilość i rodzaj zamawianych produktów, daty i godziny zamawianych produktów, sposób płatności Klienta, uwagi i informacje uzupełniające do zamówienia Klienta, historia aktywności Klienta na Stronie Internetowej Sklepu i Platformie Kursowej.
6. W celach opisanych w § 2 ust. 2, z wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, Administrator może dokonywać profilowania danych osobowych Klienta, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań. Przetwarzanie to nie będzie jednak wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta.
7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej to:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub na Platformie Kursowej ze sposobu płatności poprzez przelew za pomocą integratora płatności obsługiwanym przez PayU S.A. lub Przelewy24.pl – w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 lub zostać przekazane PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu – w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.
c. kancelarie prawne świadczące na rzecz Administratora usługi prawne – w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług,
d. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie – w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.
e. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.
f. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane – w zależności od zakresu działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym:
a. do czasu zakończenia świadczenia usługi elektronicznej przez Administratora (np. usunięcia Indywidualnego Konta Klienta), a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z umowy z Klientem.
b. do czasu zrealizowania Umowy Sprzedaży, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z umowy z Klientem.
c. w przypadku danych osobowych, podanych w związku z reklamacją Klienta – przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji.
d. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, jednakże ich dalsze przechowywanie może być konieczne w celu realizacji umowy lub z uwagi na przepis prawa.
9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e i lit. f Rozporządzenia RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych Klienta do takich celów.
11. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sprawach związanych przetwarzaniem jego danych osobowych.

§ 3. Polityka cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Internetowy i Platforma Kursowa.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu i Platformy do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu i Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. Utrzymanie sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Sklepu i Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klient do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
5. W ramach Sklepu i Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklep i Platformy;
b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu i Platformy;
c. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu i Platformy;
d. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu i Platformy Kursowej.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.